1 Indledning

Det vestlige samfund har inden for de seneste årtier været præget af en tendens til i høj grad at fokuserer på det individuelle, og det er ofte sket på bekostning af sociale fællesskaber. Egenskaber som konkurrenceevne, egenrådighed, handlekraft og ansvar for egne handlinger prioriteres højt, og i den forbindelse er der ikke plads til andre. Men fællesskabet har altid været en nødvendighed for mennesket. Tidligere var det en primær forudsætning for overlevelse, og desuden er det her vi udvikler (sociale) færdigheder, selvforståelse og forståelse for andre.

Vi vil i denne opgave skrive om, hvordan samspil kan bruges som pædagogisk redskab til at skabe og udvikle fællesskaber.

 

2 Problemformulering

Hvordan kan musik bruges som pædagogisk redskab i arbejdet med psykisk syge for at udvikle sociale fællesskaber?

 

3 Emneafgrænsning

Vi har valgt psykisk syge i socialpsykiatrien (dagtilbud), som vores målgruppe. Vi vil skrive meget bredt om psykisk syge (og ikke om en mere specifik gruppe som f.eks. skizofrene), fordi det er denne brede brugergruppe vi vil møde i den socialpsykiatriske institution. Selvom der findes mange forskellige former for fællesskaber, vil vi koncentrere os om musikfællesskaber, og hvordan vi kan skabe rammerne for udvikling af disse.

 

4 Metode

Opgaven er inddelt i tre hovedafsnit, der tager udgangspunkt i mål, metode og redskab.

Vores mål er, at etablere/danne fællesskaber. Her vil vi bearbejde begrebet fællesskab ved at sætte det i historisk og samfundsmæssigt perspektiv, og derved anskueliggøre dets betydning for mennesket. Derefter sættes fællesskaber i forhold til psykisk syge.

Metoden er ”det fælles tredje”, som vi vil belyse ud fra den danske psykolog og debattør Benny Lihme, der med inspiration fra den brasilianske pædagog Paolo Freire, har udviklet denne teori.

Redskabet til at nå ”det fælles tredje” er musik (her samspil). Her vil vi belyse, hvad samspil kræver og giver deltagerne. Derefter vil vi komme med eksempler på forskellige slags samspilsforløb. Den ultimative musikoplevelse vil vi beskrive ud fra den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi’s teori om begrebet ”flow”. Denne vil vi koble med den danske musikpædagog Leif Falk’s begreb ”at swinge”.

Pædagogens rolle og didaktiske overvejelser beskrives løbende gennem opgaven. Bilag 1 viser nogle af de didaktiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med vores musikforløb.

 

5 Begrebsafklaring

Samspil: musikaktivitet, hvor to eller flere deltagere er fælles om at skabe musik.

Stomp: rytmer/musik på alternative former for instrumenter, der kan findes i hverdagen (f.eks.  

             koste, stokke, skraldeposer o.l.).

 

6 Fællesskaber

Mennesket har altid været (og er stadig) afhængig af fællesskaber. Tidligere var fællesskab en decideret nødvendighed for menneskets overlevelse, og urmenneskerne organiserede sig i klaner for opretholdelse af liv (beskyttelse mod vilde dyr og andre klaner, jagede og skaffede anden mad, reproduktion). Man var afhængig af hinanden på liv og død.

Senere bestod fællesskabet af storfamilier, hvor flere generationer boede sammen, og hvor værdier, normer, erhverv og social status gik i arv fra generation til generation. Op gennem tiderne har mennesket altså holdt sammen i flokke/fællesskaber, og helt frem til slutningen af feudaltiden, var fællesskabet en tvungen nødvendighed for de fleste. Men i takt med samfundsudviklingen ændrede fællesskabsbegrebet sig også. Den industrielle revolution i slutningen af 1800-tallet medførte en øget urbanisering, og dermed løsrivelse fra de traditionelle storfamilier (Haue, 1980, side 12-14 & Jacobsen, 2002, side 28, 34). Overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund beskriver sociologen Ferdinand Tönnies (1855-1936) som en overgang fra et fællesskab til et samfund (Jacobsen, 2002, s. 31). Senere bevirkede højkonjunkturen i 1960’erne økonomisk uafhængighed, og en øget offentlig sektor, der gav borgerne et økonomisk sikkerhedsnet (eks. bistand og folkepension) (Haue, 1980, side 257-261, 313). Fællesskabet var/er ikke længere udelukkende en økonomisk og fysisk nødvendighed, men vigtig for den mentale udvikling.  

De tidligere tvungne/nødvendige fællesskaber, der ofte var livsvarige relationer, er i dag frivillige og ofte midlertidige. Denne udvikling har medført, at vi kommer til at mangle nogle af de kvaliteter, der unægtelig udspringer af gode fællesskaber (bl.a. samhørighed og tilhørsforhold). Der findes flere forskellige former for fællesskaber. Nogle bunder i tætte relationer, mens andre er mere overfladiske.

For at psykisk syge kan udvikle fællesskaber, stiller samfundet nogle rammer til rådighed i form af økonomisk støtte og diverse dagtilbud (eks. væresteder og aktivitetshuse). Trods disse rammer kan psykisk syge dog have svært ved at udnytte mulighederne for at skabe, udvikle og vedligeholde relationer. Dette kan skyldes, at de bl.a. ofte har en lav selvværdsfølelse, og derfor har svært ved at tage kontakt til andre mennesker.

Vores mål er, at udvikle et fællesskab, hvor den enkelte kan opleve at blive set og hørt (udvikle øget selvværd), samt at være en del af en helhed, og derigennem føle samhørighed. For at opnå dette har pædagogen nogle metoder og redskaber til rådighed. Næste afsnit omhandler metoden ”det fælles tredje” med musik, som redskab.

 

7 ”Det fælles tredje”

Lihme anvender ”det fælles tredje” til at beskrive den pædagogiske praksis, som ”en tre-leddet størrelse, hvor den fælles tredje ligger udenfor de to andre led, som et sagsforhold disse to led kan mødes igennem” (Lihme, 1988, side 125). Omdrejningspunktet er relationen i handlingen. Derved flyttes fokus væk fra brugerens problemer – over til brugerens ressourcer ”Hvad kan jeg bidrage med til fællesskabet?”. Dette er et subjekt-subjekt forhold, der medfører et ligeværdigt forhold mellem parterne (Kirk, 2001, side 27-30). Et af grundprincipperne i ”det fælles tredje” er, at det man er fælles om (sagsforholdet), har alles interesse. En forudsætning for et udbytterigt ”fælles tredje” er nemlig involvering/motivation, der kræver, at emnet interesserer alle involverede parter. Uden interesse, ingen motivation (Lihme, 1988, side 125). I nogle situationer kommer denne proces helt naturligt, og i andre kan det være nødvendigt, at pædagogen søger efter en fællesnævner. I arbejdet med psykisk syge kan det til tider være mere eller mindre besværligt, at finde en fællesnævner. Det kan bl.a. være pga., at brugeren lider af autistiske træk, som dermed kan gøre det svært at identificere dennes interesser. Eller brugeren kan i længere perioder være meget psykotisk, og dermed svær at nå med tidligere interesser.

En god måde at skabe et ”fælles tredje” kan være gennem musikaktiviteter (herunder samspil). Gade Nielsen (1996) beskriver bl.a. følgende fordele: minimerer sociale forskelle mellem deltagerne; skaber nye rum, der nedtoner klientgørelse og kontrol; personlige erfaringer overføres til generelle problemstillinger; giver mulighed for på egne betingelser at reflektere over oplevelser og muligheder; ansvar for aktiviteten fremmer forståelsen for samarbejdet og hensynets nødvendighed (Kirk, 2001, side 27). Derved opnås både individuelle og sociale fordele. Gennem samspil får brugerne redskaber til at omgås andre mennesker. De kan her have et trygt sted, hvor de kan udforske samfundets sociale normer og regler. Derudover kan glæden ved samarbejdet og samværet medføre udvikling af nye relationer mellem de involverede parter.

 

8 Samspil

”Samspil er en nærværende måde, at være til stede på: Følelser, holdninger og tanker omsat til en fortælling i lyd” (Kirk, 2001, side 129).

Samspil giver mange forskellige former for udbytte til deltagerne både individuelt og socialt (Kirk, 2001, side 28-31).

På det individuelle plan kan musik frembringe minder og følelser, eller problemer, følelser og tanker kan bearbejdes. Desuden kan man gennem musikken afprøve forskellige roller. Alle har en funktion og er uundværlig for helheden. Dette medfører også en vis forpligtelse overfor de andre i fællesskabet. Lav social status kan ændres ved, at vedkommende gennem samspil får vist gruppen andre (nye) sider af sig selv. Brugeren kan opleve at være ”synlig”, skabende, medbestemmende og kreativ (Kirk, 2001, side 171-173).

Socialt medfører samspil, at deltagerne tager ansvar for hinanden og det fælles produkt, er lydhøre overfor hinanden og føler sejren i fællesskabet, når tingene lykkes. Musikaktiviteter kræver tolerance, humor, respekt og forståelse for hinandens forskelligheder, samt evnen til at kunne samarbejde (Kirk, 2001, side 171-172 og 200). Oplevelse af fællesskab med de andre deltagere kan resultere i følelsen af, at have et tilhørsforhold, og dette kan række udover selve samspilssituationen (Kirk, 2001, side 200). ”Musikken er enestående som samlende socialiserings faktor” (Falk, 2001, side 95).

Der findes flere forskellige former for samspil. Her kan bl.a. nævnes band, trommegruppe, sambaoptog, stomp. Samspillet skal vælges ud fra det, der interesserer brugergruppen, så det danner grundlag for ”et fælles tredje” og dermed et godt fællesskab (se forrige afsnit). Falk karakteriserer rytmisk musik ved, at det skabes af musikeren. Musikken sætter gang i bevægelse og dermed aktiv deltagelse. Ved rytmisk musik giver den enkelte noget til fællesskabet. Der opstår et ligeværdigt forhold mellem de deltagende, da alle i situationen både giver og modtager (Falk, 2001, side 35-39).

En god måde at forberede et projekt på, kunne være at skematisere de didaktiske overvejelser (se bilag 1). Dette kan overskueliggøre projektets formål, metode og forberedelser, så pædagogen fastholder overblikket og sin faglighed gennem hele projektet. Pædagogen er skaber af de gode rammer for projektet, og må ikke glemme denne rolle. Pædagogen skal både sætte i gang, undervise, have overblik og selv spille med (Kirk, 2001, side 199). Ved musikaktiviteter er det pædagogens opgave, at give deltagerne mod til at udtrykke sig og udvikle tillid til egen formåen (Kirk, 2001, side 166). Der skal udvises engagement, nærvær og mod til at slå sig løs, og det der gives ud kommer ofte mangfoldigt tilbage. Aktiviteten skal desuden tilpasses den aktuelle deltagergruppes færdigheder (Kirk, 2001, side 168). Pædagogens didaktiske overvejelser kan også bruges som dokumentation for arbejdet (f.eks. i institutionens virksomhedsplan eller diverse handleplaner).

Der er forskellige fordele og ulemper sammensat med de forskellige former for samspil. Har institutionen f.eks. få ressourcer og intet musiklokale, kunne stomp være god løsning for alligevel at inddrage musik i den pædagogiske praksis. Er kun to brugere interesseret i at lave musik, kan pædagogen lære dem at spille firhændigt klaver. Firhændigt klaver er sjovt og kræver et godt samarbejde. Nodehæfter kan anskaffes i forskellige sværhedsgrader, så selvom de to deltagere ikke kan spille klaver i forvejen, er det ingen hindring, såfremt lysten er der. Har institutionen et musiklokale med nogle forskellige instrumenter, kan pædagogen lave samspil i den mere klassiske form, nemlig ved at danne et band. Dette kræver, at pædagogen i sine didaktiske overvejelser inddrager spørgsmålet om egne musikalske evner. Hvis pædagogen ikke kan spille guitar, bas eller trommer, og ingen af deltagerne kan spille på et instrument, vil sandsynligheden for at projektet bliver en succes ikke være ret stor. Hvis de fleste af deltagerne derimod kan spille på et instrument, vil det ikke være af større betydning.

Flere af værestederne og aktivitetshusene i Ribe Amt har bands, som spiller til forskellige arrangementer og for hinanden (f.eks. Løvfaldsfestival 2003 og Birkevangfestival 2004).

Psykisk syge har, som tidligere nævnt, ofte et lavt selvværd, det er derfor vigtigt, at der i samspillet fokuseres på, hvad de forskellige individer kan og ikke på, hvad de ikke kan. Samspil med psykisk syge bør have fokus på processen frem for produktet. Det behøver ikke lyde godt, bare det føles godt. Musikalske handlinger kan nemlig have erkendelsesmæssig betydning for det enkelte menneske, uden at produktet har det for andre (Fredens, 2001, side 192). Målet med samspillet er at danne fællesskab og gode oplevelser for brugerne, og ikke at danne en ny rockgruppe til det danske samfund.  

Den største oplevelse vi kan give brugerne gennem et musikforløb, er følelsen af ”flow”. Csikszentmihalyi (1991, s. 91) beskriver begrebet ”flow”, som:

”En fornemmelse af at ens færdigheder står i passende forhold til de foreliggende udfordringer i et målrettet, regelstyret handlingssystem, der afgiver tydelige signaler om, hvor godt man klarer opgaven. Koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen opmærksomhed tilovers til at tænke på noget uvedkommende eller bekymre sig om problemer. Bevidstheden om selvet forsvinder, og tidsfornemmelsen ændres”. 

 

Flow er optimaloplevelsen, som gør, at vi for en tid glemmer tid og sted, for at leve 100 % i nuet. Nærmest en euforisk tilstand, der virker sanseudviklende og -stimulerende. Flow kan i princippet opstå i alle slags aktiviteter og gøremål, men nogle aktiviteter er særligt egnede. Her nævner Csikszentmihalyi bl.a. musik, og begrunder det med, at musik har regler, krav til udvikling af færdigheder, giver feedback og gør styring muligt (Csikszentmihalyi, 1991, s. 91). Flow er ikke noget pædagogen kan fremkalde hos brugerne og kan umuligt garanteres. Det er forskelligt fra person til person, hvad der skal til for at komme i en flow-tilstand. Pædagogen kan sørge for, at rammerne for ”flow” er til stede, men målet for aktiviteten bør være samværet og fællesskabet for brugerne, og ”flow” den ultimative sidegevinst. Vigtige forudsætninger for ”flow” er: at aktiviteten er simpel og tilpasset målgruppen; engagement fra pædagogen og deltagerne; samt forskellige didaktiske overvejelser. Forhindringer for ”flow” kan bl.a. være: forkerte rammer, dumme bemærkninger, tidspres, utryghed/hæmninger, for svært for deltagerne og forstyrrelser.

Vi er i Falk’s bog ”Indianerdansen” stødt på begrebet ”at swinge”, der har mange ligheder med begrebet ”flow”. Falk (2001, side 39) beskriver begrebet som: ”manifestationen af menneskers samvær. Vi oplever, at vi kan noget sammen. Dermed har vi muligheden for at få den oplevelse, at noget bare fungerer: swinger”.

Som vi ser det, er ”flow” en tilstand, der er enten eller. Enten er man i ”flow” eller også er man ikke. Begrebet ”at swinge” er derimod mere nuanceret, og kan inddeles i flere niveau.  

 

 9 Konklusion

     Vi er nået frem til, at fællesskaber er vigtige for at danne relationer. I dag er fællesskaber ikke længere givet på forhånd, men noget man selv skal opsøge. Dette kan være særligt svært for den psykisk syge bruger, der ofte ikke har selvværdet til at tage dette skridt. Ved at tilbyde og tage udgangspunkt i musik på de socialpsykiatriske institutioner, er der store muligheder for at opnå et ”fælles tredje”, som kan danne grobund for et fællesskab. Gennem musik får brugerne mulighed for at lave noget, der ikke handler om deres sygdom. På samme tid har udøvelsen af musik den unikke kvalitet, at man her kan udtrykke sig uden ord. Vi bakker op om antagelsen af, at musik er følelsernes sprog. Efter brugerne har deltaget i musikaktiviteten kan dette være et godt samtaleemne. De har nu noget til fælles, der ikke har med deres sygdom at gøre, og som de kan være stolte af. Om brugerne vælger at fortsætte den kontakt, der er blevet etableret gennem musikfællesskabet, er selvfølgelig op til dem selv. Pædagogen kan åbne døren til fællesskabet, men det er op til den enkelte bruger, at tage skridtet gennem døren.

 

10 Perspektivering

     Samspil, som pædagogisk redskab kan også bruges i andre sammenhænge med voksne. Blandt andet kan nævnes: forældrearrangementer, personalemøder, ældreplejen, klubber og udviklingshæmmede.

 

Indholdsfortegnelse

 

1 Indledning. 1

2 Problemformulering. 1

3 Emneafgrænsning. 1

4 Metode. 1

5 Begrebsafklaring. 2

6 Fællesskaber 2

7 ”Det fælles tredje”. 3

8 Samspil 4

9 Konklusion. 6

10 Perspektivering. 6

 

Litteraturliste

Bilag 1: Didaktiske overvejelser i forbindelse med musikforløb