15.3 Prøve B - liniefag

Prøven tilrettelægges således, at der prøves i det ene af den studerendes liniefag.

Grundlaget for prøverne er følgende:

Senest en uge efter eksamensperiodens begyndelse afleverer den/de studerende det emne, de vil

eksamineres i med begrundelse for valget. Emnet med begrundelse skal godkendes af den/de lærere,

der deltager i eksaminationen.

 

Emnet skal give mulighed for at

- udarbejde en faglig praksisrelateret opgave

- drøfte emnet såvel fagspecifikt som pædagogisk og evt. tværfagligt

Til emnet, der skal gøres til genstand for en fagspecifik og pædagogisk drøftelse, skal de(n)

studerende udarbejde en synopsis.

Der tilbydes undervisning/vejledning i forbindelse med det emne, de(n) studerende har valgt for

synopsis. Udarbejdelse af synopsis er alene de(n) studerendes ansvar. Vejledningen kan ske i

forbindelse med afgrænsning af emne og problemstilling, men ikke i forhold til selve formuleringen

af synopsen.

En uge før den fastsatte prøvedato afleverer de(n) studerende den udarbejdede synopsis til studiekontoret.

Synopsen fremsendes til eksaminator og censor.

Synopsen skal være en kortfattet, men dækkende redegørelse på 4-6 sider (9.600 – 14.400 tegn incl.

mellemrum) for det valgte emne herunder problemstilling, en liste over anvendt lit-teratur m.v.

Desuden gælder for liniefaget naturfag, at der kan indgå arbejder udarbejdet under studiet samt, at

det for dansk og værkstedsfag gælder, at der i bedømmelsen skal indgå arbejder ud-arbejdet under

studiet.

Drøftelsen kan koncentrere sig om udvalgte dele af synopsen, og både eksaminator og censor kan i

drøftelsen inddrage spørgsmål, der vedrører den opgivne litteratur eller dele af emnet, som ligger ud

over den valgte problemstilling, eller som sigter på at placere denne i en bredere faglig

sammenhæng.

Prøvetidens længde.

Varigheden af prøve B afhænger af antallet af eksaminander i prøvegruppen.

Ved tilrettelæggelse af prøverne beregnes følgende tid til eksamination:

1 studerende 40 minutter + 10 minutter til votering

2 studerende 60 minutter + 10 minutter til votering

3 studerende 75 minutter + 15 minutter til votering

4 studerende 90 minutter + 15 minutter til votering

Tilrettelæggelsen af prøvetiden er forskellig fra liniefag til liniefag. Se nærmere i Studiehåndbogen.

Eksaminator skal sørge for, såfremt der er flere studerende, der har udarbejdet

produktet, at alle kommer til orde under den del af prøvetiden, som er beregnet til fælles fag-lig

drøftelse.

 

15.5 Vurderingen

Ved alle prøveformer foretages bedømmelse og karakterfastsættelse for hver enkelt studerende. Alle

bedømmelser sker efter 13-skalaen, jf. Bekendtgørelse nr. 350 af 19. maj 2005 om karakterskala og

anden bedømmelse

Den studerende skal mindst have opnået karakteren 6 for at bestå.

Ved mundtlige prøver kan studerende, som ønsker det, uanset prøveform få en kort mundtlig

begrundelse for den givne karakter.

Ved prøve A og prøve B indgår synopsen i bedømmelsen.

Ved bachelorprøven bedømmes fremlæggelse, samtale og projektrapporten under ét.

 

Fra studiehåndbogen 2005:

Halvdelen af prøvetiden anvendes til den fagligt praksisrelaterede opgave.

Herefter råder de(n) studerende over 1/3 af den resterende prøvetid til fremlæggelse af

den udarbejdede synops. De(n) studerende kan vælge at supplere fremlæggelsen med materiale udover

det i synopsen inddragede.

Herefter følger den faglige og pædagogiske drøftelse, som udgør resten af prøvetiden.

Drøftelsen tager udgangspunkt i praksisforløbet, fremlæggelsen og den udarbejdede synops.